Logo Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego www.ratownicy.com.pl

Poleć stronę znajomym

Menu

Zapoznaj się z działalnością ratowników SSR. Bogata galeria zdjęć z działań ratowniczych, wypadków, katastrof - strona główna Strona główna
Statut Statut
Nasze oddziały
Foto Foto
Co robimy Co robimy
FAQ FAQ
Władze Władze
Kontakt
Poradnik
Podstawowe zabiegi
   resuscytacyjne

Pozycja boczna
Apteczka
Wypadek drogowy
Wzywanie pogotowia
Zawał serca
Udar mózgu
Inne
Karetki Świata
Wypadki
Artykuły
Księga Gości
Dla sponsorów
Przyjaciele
Linki
Bannery
Kontakt
PREZES
Rafał Kościołowicz
Tel. kom: 0 509411785
kosciolowicz@interia.pl

WICEPREZES
Grzegorz Twardowski
Tel. kom: 0 503007298
ratownik201@vp.pl

SKARBNIK
Zofia Twardowska
POPIERAMY
http://www.przeszczep.pl


Stop wariatom drogowym http://www.stopwariatom.pl
Pajacyk.pl
Szukam domuStatut Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze

Statut

Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1


 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

 2. Stowarzyszenie nosi nazwę „Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze”, mogą być używane nazwy skrócone:

  1. SSR;

  2. Stowarzyszenie Ratownicze.

 3. Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.


§2


 1. Stowarzyszenie może używać:

  1. ogólnego znaku organizacyjnego , według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

  2. sztandaru, flag, proporców, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

  3. pieczęci okrągłych i nagłówkowych oraz imiennych z nazwą Stowarzyszenia, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

  4. mundurów, dystynkcji i odznak, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.


§3


 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, działającym na podstawie:

  1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach;

  2. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej;

  3. ustawa o ochronie środowiska;

  4. niniejszego statutu.

 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków.

 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§4


 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych o podobnych celach i zasadach działania.

 3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Szczecinie.


§5


 1. Stowarzyszenie w swych strukturach powołuje jednostki organizacyjne zwane w dalszej części statutu Sztabem Ratownictwa.

 2. Powoływanie Sztabów Ratownictwa leży w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Zarząd określa warunki uzyskania przez Sztaby Ratownictwa osobowości prawnej.

 4. Do prowadzenia swej działalności, stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

Cele i środki działania


§6


Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ochrony zdrowia, a także wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie, w szczególności działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego w nagłych stanach zagrożenia i dbanie nad jego bezpieczeństwem oraz działalność oświatowa w tym zakresie.


§7


 1. Stowarzyszenie nie ma na celu zastępowanie w działaniach służb profesjonalnych lecz pomoc do czasu ich przybycia i uzupełnianie ich w miarę potrzeb i swoich możliwości.

 2. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele między innymi poprzez:

  1. utrzymywanie w należytej sprawności Sztabów Ratownictwa złożonych z członków Stowarzyszenia;

  2. działania ochotnicze członków, w Sztabach Ratownictwa;

  3. popularyzacja i upowszechnianie łączności radiowej,

  4. prowadzenie szkoleń,

  5. prowadzenie i organizacja konferencji i prelekcji,

  6. prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na terenach objętych działaniem ratowników SSR

  7. doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną oraz szkolenia członków i innych podmiotów które zwrócą się do Stowarzyszenia;

  8. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

  9. współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ratownictwem w kraju i zagranicą;

  10. przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji ratowniczych;

  11. prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska;

  12. prowadzenie działalności wychowawczej zmierzającej do podniesienia poziomu moralnego etycznego i kwalifikacji w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia;

  13. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem oraz ochroną środowiska;

  14. udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;

  15. świadczenie usług z zakresu ratownictwa w celach statutowych;

  16. propagowanie rozwoju regionu w obrębie którego działa Stowarzyszenie,

  17. występowanie z wnioskami do właściwych instytucji dotyczącymi istniejących zagrożeń na terenie działania Stowarzyszenia,

  18. organizowanie zbiórek rzeczowych i finansowych na cele określone przez Stowarzyszenie,

  19. prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej,

  20. dobroczynność,

  21. współpraca międzynarodowa z organizacjami o podobnym charakterze.

  22. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych działań organizacji.
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§8 1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Polski mający ukończony 18-sty rok życia, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 – 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

 1. Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia, niezależnie czy mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, czy też nie. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

   1. ratowników,

   2. lekarzy - ratownik,

   3. honorowych,

   4. wspierających

§9 1. Z wyjątkiem o którym mowa w §10, ust. 1, członków przyjmuje Zarząd. Zarząd może odmówić przyjęcia osoby z podaniem uzasadnienia.

 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia, zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku, którego wzór określi Zarząd.

 3. O rodzaju członkostwa decyduje Zarząd (za wyjątkiem o którym mowa w §10 ust.1.)


§10


 1. Członkiem honorowym może być osoba, która spełnia wymogi z §8, ust. 1,2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 2. Członkiem ratownikiem może być osoba, która spełnia wymogi z §8, ust.1,2. po zdobyciu kwalifikacji ratowniczych.

 3. Członkiem Lekarzem – ratownikiem może być osoba, która spełnia wymogi z §8,ust.1,2 posiadającym odpowiednie kwalifikacje medyczne .

 4. Członkiem Wspierającym może być osoba, która spełnia wymogi z §8,ust.1,2

która zadeklaruje poparcie na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd Stowarzyszenia.§11


 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

   1. czynne i bierne prawo wyboru władz Stowarzyszenia za wyjątkiem §8 ust. 3 lit c, d ,

   2. prawo noszenia naszywki SSR, naszywki „ratownik” w przypadku posiadania uprawnień ratowniczych, , oraz naszywki „lekarz” w przypadku posiadania uprawnień medycznych.

   3. zgłaszania wniosków ,opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

   4. otrzymania legitymacji członkowskiej.

   5. uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

   6. prawo do korzystania nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy , wyłącznie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.§12


 1. Członkowie obowiązani są do:

   1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz

   2. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, za wyjątkiem §8 ust. 3 lit c, d.

   1. utrzymywać w należytym stanie mienie przydzielone im do użytku

   2. regularnie opłacać składkę i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu, za wyjątkiem §8 ust. 3 lit., c, d

   1. zgodnie z zakresem kompetencji przyczyniać się do osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia.


§13


 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

  2. wykluczenia uchwałą Zarządu z listy członków,

  3. utraty praw publicznych,

  4. działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz,

  5. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres 1 roku,

  6. zgonu członka.


 1. Członek nie wykonujący swych obowiązków, związanych z działalnością Stowarzyszenia, może być zawieszony w prawach i obowiązkach przez Zarząd.

 2. Zawieszenia i wykluczenia dokonuje Zarząd, który zobowiązany jest uchwałę w tym przedmiocie doręczyć zainteresowanemu na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.

 3. Po wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia jest on zobowiązany do:

   1. zdania Zarządowi legitymacji członkowskiej, a w przypadku jej braku, podpisania oświadczenia o utracie legitymacji potwierdzającej przynależność do Stowarzyszenia,

   2. rozliczeniu się z Zarządem z powierzonego mu sprzętu.

 4. Członek zawieszony lub wykluczony ma prawo odwołać się w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się na piśmie ,za pośrednictwem Zarządu.

 5. Zarząd gdy uzna odwołanie za uzasadnione, może przywrócić członkowi pełnię praw i obowiązków.

 6. Walne Zebranie zwykłą większością głosów może uwzględnić odwołanie.


§14


 1. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek zawieszony zostaje pozbawiony praw należnych mu w stowarzyszeniu.


§15


 1. Karami dyscyplinarnymi są :upomnienie, nagana, zawieszenie, wykluczenie, oraz inne kary które są zgodne z prawem RP, a nie są zastrzeżone prawem dla innych organów administracyjnych.

 2. Kary dyscyplinarne wyznaczane są członkom Stowarzyszenia za działania sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 3. Kar dyscyplinarnych udziela Zarząd w drodze uchwały

 4. Upomnienia i nagany Zarząd może udzielić z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa .Uchwały o zawieszeniu i wykluczeniu Zarząd podejmuje z własnej inicjatywy


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, Walne Zebranie


§16


1 Władzami Stowarzyszenia są:

   1. Walne Zebranie

   2. Zarząd

   3. Komisja Rewizyjna

 1. Władzami Sztabu Ratownictwa są:

  1. Walne Zebranie Oddziału

  2. Zarząd Oddziału

  3. Komisja Rewizyjna Oddziału

 2. Terenem Działania Sztabów Ratownictwa jest obszar RP.


§17


 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na pisemny wniosek ½ + 1 członków. Członek może brać udział w zebraniu tylko osobiście.

 1. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny

 2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz do roku.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 2/3 członków.

 4. Walne Zebranie może być zwołane w formie:

  1. zebrania wszystkich członków

  2. zebrania delegatów (jeśli warunki lokalowe nie pozwalają na zgromadzenie ogólne)

 5. Zebranie delegatów może nastąpić, kiedy organizacja liczy powyżej 50 osób.

 6. Delegatami są szefowie poszczególnych Sztabów Ratownictwa SSR i ich zastępcy.

 7. Z każdego Sztabu Ratownictwa może być tylko 2 delegatów na Walny Zjazd.

 8. Kadencja delegatów trwa od czasu powołania ich na Walny Zjazd do czasu jego zakończenia.

 9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie do działalności Walnego Zebrania Sztabu Ratownictwa za wyjątkiem §17 ust. 7 lit b, oraz ust. 8 do 11.


§18


 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

   1. wytyczanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia

   2. wybór, odwołanie i udzielanie absolutorium Zarządowi

   3. wybór, odwołanie i udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej

   4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

   5. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania

   6. podejmowanie uchwał w przedmiocie przynależności do krajowych i zagranicznych organizacji ratowniczych

   7. ustalenie wysokości składki członkowskiej z wyłączeniem §8 ust. 3 lit. c, d .

   8. przeprowadzenie wyborów uzupełniających Komisji Rewizyjnej w przypadku uszczuplenia jej składu o przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

   9. podejmowanie uchwał w sprawach, nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.


 1. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej ,odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów członków , przy obecności co najmniej 2/3 członków w I (pierwszym) terminie i bez względu na liczbę obecnych w II terminie.

 2. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

 3. Zarząd podaje do wiadomości członków termin Walnego Zebrania. Termin Walnego Zebrania ma być podany do wiadomości członków za pomocą pisemnych powiadomień dostarczanych drogą listową, elektroniczną (email, fax. )oraz w formie obwieszczeń na 14 dni przed Walnym Zebraniem.

 4. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie do działalności Walnego Zebrania Sztabu Ratownictwa za wyjątkiem §18 ust. 1 lit. a, f, g .


§19


 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą być odwołane w przypadku nie przestrzegania uchwał Walnego Zebrania.

 2. Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie na wniosek większości członków, zwykłą większością głosów.

 3. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie do działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sztabu Ratownictwa .


Rozdział V

Zarząd


§20


 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 -25 członków.

 2. Zarząd Sztabu Ratownictwa składa się z 3 – 5 członków.

 3. Członkowie Zarządu dokonują spośród siebie wyboru: Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza.


§21


 1. Do kompetencji Zarządu należy:

   1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

   2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu,

   3. uchwalanie i zmiany statutu za zgodą Komisji Rewizyjnej,

   4. wnioskowanie w sprawie zmiany statutu,

   5. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania,

   6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

   7. podawanie do wiadomości członków Stowarzyszenia terminu Walnego Zebrania,

   8. przyjmowanie członków,

   9. udzielanie kar dyscyplinarnych,

   10. wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego,

   11. sporządzanie sprawozdania z działalności Zarządu,

   12. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

   13. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia praw majątkowych,

   14. uchwalanie budżetu,

   15. powoływanie i odwoływanie Sztabów Ratownictwa,

   16. uchwalenie regulaminów dotyczących funkcjonowania Sztabów Ratownictwa,

   17. powoływanie komisji problemowych i organów doradczych Zarządu,

   18. zawieszanie i uchylanie uchwał i zarządzeń podjętych przez władze niższego szczebla o ile są sprzeczne ze statutem,

   19. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.

 2. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu, jego uzupełnienie następuje poprzez wybór dokonany na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu ,kooptacja może dotyczyć najwyżej dwóch członków Zarządu i nie może dotyczyć Prezesa. Uszczuplenie składu Zarządu o Prezesa lub trzeciego członka Zarządu wymaga wyborów uzupełniających przeprowadzonych na Walnym Zebraniu.

 3. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia.

 4. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie do działalności Zarządu Sztabu Ratownictwa za wyjątkiem §21 ust. 1 lit. c, d, m, o, p, r, s .


§22


 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ½ + 1 swych członków.

 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub w przypadku jego nie obecności głos Wiceprezesa.

 3. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane jest przez Prezesa, jednego z jego zastępców lub Sekretarza.

 4. Pomiędzy Posiedzeniami Zarządu, działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

 5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie do działalności Zarządu Sztabu Ratownictwa za wyjątkiem §22 ust. 3 .


§23


 1. Prezesem i Wiceprezesem może być członek Stowarzyszenia w stopniu co najmniej ratownika.

 2. Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.

 3. Prezes przewodniczy Walnemu Zebraniu a w jego zastępstwie Wiceprezes.

 4. Prezes i Wiceprezes mają obowiązek pilnować przestrzegania uchwał Walnego Zebrania i uchwał Zarządu.

 5. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają Prezes lub Wiceprezes.

 6. Do obowiązków Prezesa należy:

   1. kierowanie działalnością ratowniczą

   2. kierowanie pracą Zarządu

   3. wykonywanie uchwał Zarządu

   4. prowadzenie administracji Stowarzyszenia

   5. wnioskowanie o udzielanie kary członkom Stowarzyszenia do Zarządu ,

   6. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 2/3 członków,

   7. powołuje i odwołuje - na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy Szefów Sztabów Ratownictwa SSR

   8. zatwierdza określenie terenu działania poszczególnych Sztabów Ratownictwa SSR.

   9. gdy zachodzi taka potrzeba kieruje i koordynuje akcjami ratunkowymi w zakresie działania SSR.

 7. W zastępstwie Prezesa jego prawa i obowiązki wykonuje Wiceprezes.

 8. Zarządem Sztabu Ratownictwa kieruje szef Sztabu Ratownictwa a w jego zastępstwie , zastępca szefa Sztabu Ratownictwa.


 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie do działalności Szefa Sztabu i Zastępcy szefa Sztabu Ratownictwa .


Rozdział VI

Komisja Rewizyjna


§24


 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 członków wybieranych przez Walne Zebranie w tym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Stowarzyszeniu.

 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

   1. opiniowanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium

   2. przeprowadzenie co 1 rok kontroli działania Zarządu

   3. zwoływanie Walnego Zebrania

   4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

   5. przedstawienie Walnemu Zebraniu wyników tych kontroli i postulatów zmian z nich płynących

   6. przedstawienie Walnemu Zebraniu opinii dotyczącej sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

   7. zgoda na zmianę statutu

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów oddanych przy obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 5. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej o jednego członka, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej dokonują wyboru spośród członków Stowarzyszenia. Kooptacja nie może dotyczyć przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uszczuplenie jej składu o przewodniczącego wymaga wyborów uzupełniających przeprowadzonych na Walnym Zebraniu.

 6. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia.

 7. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie do działalności Komisji Rewizyjnej Sztabu Ratownictwa za wyjątkiem §24 ust. 3 lit. g .


Rozdział VII

Sztaby Ratownictwa


§25


 1. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia powoływane są przez Zarząd specjalistyczne struktury ratownicze zwane Sztabem Ratownictwa Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego, mogą być używane nazwy skrócone:

  1. Sztab Ratownictwa (+ nazwa miejscowości, terenu działania)

Wojewódzki Sztab Ratownictwa

Rejonowy Sztab Ratownictwa

  1. WSR (+ nazwa województwa)

  2. RSR (+ nazwa miejscowości, terenu działania)

 1. Władze Stowarzyszenia tworzą z osobami powołanymi na wybrane stanowiska – Sztab Ratownictwa SSR.


§26


 1. Rejonowy Sztab Ratownictwa może zostać powołany na wniosek komitetu założycielskiego i powinien posiadać minimum 15 członków .

 2. Sztabem Ratownictwa kieruje ,z upoważnienia Prezesa Stowarzyszenia – szef Sztabu Ratownictwa.

 3. Do sposobu wyborów władz Sztabu Ratownictwa stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia.

 4. Szefa Sztabu Ratownictwa mianuje na swoją funkcję Prezes Stowarzyszenia,

 5. Mianowany Szef Sztabu Ratownictwa posiada prawa i obowiązki jak prezes organizacji lecz mających swą moc tylko na podległym mu terenie.§27


 1. W razie potrzeby Zarząd Stowarzyszenia powołuje Wojewódzkiego szefa Sztabu Ratownictwa oraz określa jego rejon działania, celem nadzoru nad dzielnością Rejonowych Sztabów Ratownictwa na tym rejonie.

 1. Szefów Wojewódzkich wybiera i mianuje Prezes Stowarzyszenia.

 2. Kompetencje, prawa i obowiązki szefa Wojewódzkiego regulowane są odrębnymi przepisami.


§28


1 Członkiem Sztabu Ratownictwa może być członek Stowarzyszenia spełniający warunki §8 ,ust.1,2.

2 Osoby powołane do pełnienia funkcji w strukturach ratowniczych mogą być członkami władz

Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 23


§29


 1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną w Stowarzyszeniu:

  1. Zarząd Stowarzyszenia,

  2. Szef Wojewódzki Sztabu Ratownictwa,

  3. Szef Rejonowy Sztabu Ratownictwa.


 1. W skład Sztabów Ratownictwa wchodzą:

a) Zarząd w skład którego wchodzi:

  1. Szef Sztabu Ratownictwa,

  2. 1 lub 2 zastępców szefa Sztabu Ratownictwa,

 1. Walne Zebranie,

 2. Komisja Rewizyjna.

 1. Szczegóły zakresu działania Sztabów Ratownictwa regulują odpowiednie zarządzenia i

regulaminy wydane przez Zarząd SSR.


§30


 1. Zarządzenia Szefów Sztabów SSR są wiążące dla wszystkich osób działających w RSR SSR na terenie objętym kompetencjami wydającego zarządzenie;

 2. Szefowie mogą też kierować podległymi strukturami ratowniczymi w formie poleceń i rozporządzeń.


§ 31


 1. Do zadań Szefów Sztabów Ratownictwa na objętym ich działaniem terenie należy:

  1. Inicjowanie i kierowanie Sztabami na terenie objętym ich działaniem - w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami w SSR.

  2. Utrzymywanie stałego kontaktu z szefem sztabu SSR wyższego szczebla i przekazywanie mu niezwłocznie informacji o zaistniałych, na objętym swoim działaniem terenie, istotnych wydarzeniach.

 2. Szef Sztabu Ratownictwa SSR w sprawach prowadzenia akcji oraz funkcjonowania Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego podejmuje decyzje, na właściwym sobie szczeblu, jednoosobowo i ponosi za nie pełną odpowiedzialność organizacyjną oraz prawną. W przypadku istnienia takiej konieczności, gdy sytuacja na to pozwala, Szef Sztabu Ratownictwa SSR przed wydaniem decyzji konsultuje ją z członkami tego sztabu. Pozostałe postanowienia podejmowane są przez Sztaby Ratownictwa SSR na ogólnych zasadach określonych w statucie stowarzyszenia.

 3. Decyzje Szefa Sztabu Ratownictwa SSR, w sprawach prowadzenia akcji ratunkowej mogą być zawieszone lub odwołane jedynie przez Szefa Sztabu Ratownictwa SSR wyższego szczebla (zgodnie ze strukturą), przedstawiciela władz państwowych odpowiedzialnego za działania na danym terenie związane z katastrofami, klęskami żywiołowymi, wypadkami itp. Sztab Ratownictwa SSR podporządkowuje się w swych działaniach w/w osobom.

 4. W skład Sztabu Ratownictwa SSR mogą wchodzić przedstawiciele władz państwowych, administracji państwowej, samorządów terytorialnych i instytucji zajmujących się niesieniem pomocy, nawet gdy nie są oni członkami Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego.

 5. Terenowe Sztaby Ratownictwa SSR składają drogą służbową roczne sprawozdanie ze swojej działalności do Zarządu Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego.

 6. Sprawozdanie powinno zawierać:

   1. Kserokopię dokumentacji przychodzącej i wychodzącej ze Sztabu,

   2. Całoroczny raport z działalności sztabu,

   3. Kserokopię dokumentacji finansowej,

   4. Raport z inwentaryzacji.

7 W/w dokumentacja powinna być dostarczona Zarządowi do 30 dnia stycznia.


§ 32


 1. Zadania wykonywane przez Szefa Sztabu Ratownictwa i kierowanego przez niego zespołu kontrolowane są przez:

  1. Prezesa Stowarzyszenia

  2. Zarząd Oddziału,

  3. Komisję Rewizyjną oddziału.

 2. Odwołanie szefa sztabu może nastąpić:

  1. na pisemne żądanie szefa sztabu z podaniem przyczyn rezygnacji, jednak zakończenie urzędowania nie może nastąpić wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia rezygnacji, jednostka nadrzędna może odstąpić od tej reguły.

  2. na wniosek podpisany przez ½ + 1 składu osobowego zespołu, którym zarządza osoba wnioskowana o odwołanie, złożony do szefa jednostki nadrzędnej.

  3. po ustaleniu niezdolności do pełnienia tej funkcji potwierdzoną przez powołaną Komisję, przyjętą przez organ powołujący z zachowaniem terminu zdjęcia z funkcji,

  4. za niedopełnienie obowiązków wynikających z § 31 ust. 6, 7, 8 .

 3. Szef sztabu jest prawnym przedstawicielem podległego mu zespołu ratowniczego upoważnionym do zawierania umów i porozumień dotyczących działania sztabu z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla określonych władz Stowarzyszenia.

 4. Szef sztabu wykonuje powierzone mu obowiązki społecznie.


§ 33


 1. Społeczni Ratownicy wykonujący zadania w ramach prowadzonej akcji ratunkowej wykonując je na polecenie przedstawiciela odpowiedniej instytucji działającej w ramach systemu państwowego –objęci są przepisami dotyczącymi osób przybranych do pomocy.

 2. Społeczni Ratownicy wykonujący zadania w ramach prowadzonej akcji ratunkowej z własnej inicjatywy – objęci są odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Społeczni ratownicy zarejestrowani w Społecznym Stowarzyszeniu Ratowniczym podczas wykonywania zadań związanych z akcją ratunkową, oznaczają swój pojazd światłem błyskowym koloru żółtego.

 4. Do pojazdów używanych przez społecznych ratowników wykonujących zadania związane z prowadzoną akcją ratunkową mają zastosowanie odpowiednie przepisy z zakresu prawa o ruchu drogowym.


§ 34


 1. Rejestracji Ratownika dokonuje Zarząd SSR na podstawie pisemnego wniosku ratownika zaopiniowanego przez odpowiedniego terenowo Szefa Sztabu Ratownictwa SSR

 2. Osoby nie będące członkami Stowarzyszenia, mogą współpracować ze wszystkimi strukturami Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Szefa Sztabu Ratownictwa do którego chce przynależeć wnioskowana osoba.


Rozdział VIII

Majątek i finansowanie Stowarzyszenia


§35


 1. Finansowanie Stowarzyszenia składają się z:

   1. składki członkowskie

   2. darowizny, dotacje i subwencje

   3. spadki i zapisy

   4. dochody z majątku Stowarzyszenia

   5. dochody z własnej działalności

   6. dochody z ofiarności publicznej

   7. innych źródeł.

 2. Majątek Stowarzyszenia składa się z :

   1. w/w

   2. nieruchomości

   3. ruchomości

§36


 1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie Stowarzyszenia.

 2. Zarząd gospodaruje majątkiem i funduszami, oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 3. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes, Wiceprezes i Skarbnik działający wspólnie.

 4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowadztwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

 5. Zbrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 6. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 7. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IX

Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia§37


 1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów za zgodą Komisji Rewizyjnej.


§38


 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania bezwzględną ilością głosów.

 2. W uchwale powołuje się Komisję likwidacyjną będącą organem właściwym do przeprowadzenia likwidacji oraz określa się cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

 3. Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić 3/5 członków Stowarzyszenia.

 4. Sposób rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na który ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia określa Walne Zebranie.

 5. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, wszelkie zobowiązania finansowe uregulowane będą z majątku organizacji.

 6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.


Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestracyjnego i z upływem tego terminu Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze i jego jednostki terenowe zwane Sztabami Ratownictwa uzyskują osobowość prawną.

13NASI SPONSORZY
Sponsor: Trans-Net S.A. http://www.trans-net.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
SUBskrypcj@
Jeśli chcesz wiedzieć o zmianach i nowościach na stronie to podaj swój e-mail.
Twój email


Polityka Prywatności

Kalendarz
Pogoda
Zobacz FOTO
www.ratownicy.com.pl
Rozmiar: 7503 bajtów   Bip police
SZCZECIN   POLICE
   
Wszystkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości lub części publikacji prezentowanych na tej stronie i jej podstronach, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji, jest złamaniem praw autorskich i będzie podlegać odpowiedzialności karnej (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)
Katalogowanie stron, Dodawanie stron do katalogów, Dodawarka pozycjonowanie http://www.linkiseo.pl/?p=3701   www.PierwszaPomoc.net.pl Naucz się udzielać pierwszej pomocy   Pierwsza pomoc i opieka domowa. Poradnik rodzinny http://lideria86433.oz.pl   Pierwsza pomoc. Książka która ratuje życie http://lideria87395.oz.pl   Pierwsza pomoc. http://lideria91284.oz.pl   Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych http://lideria79746.oz.pl   Zwalcz stres http://stres.zlotemysli.pl/kosciolowicz.php   Bierz przykład z najlepszych... Efekt Motyla http://efekt.oz.pl   http://www.dekalog.oz.pl Kto jeszcze chce zaoszczędzić kilkaset złotych i uniknąć punktów karnych za wykroczenia drogowe?   Choroby cywilizacyjne http://choroby.oz.pl   Chłopiec czy dziewczynka... http://plec-dziecka.oz.pl    Dobre wypracowania http://wypracowanie.oz.pl    Dieta surowa, która jest... smaczna! http://dieta.oz.pl